ပညာေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား စိတ္ဝင္စား

ျမန္မာ့ ပညာေရး က႑တြင္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ လာေရာက္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) က ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ ၂ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) ဒု ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ က “မၾကာခင္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းတာေတာ့ ပညာေရးက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံဖို႔ အမ်ားႀကီး တန္းစီေနတယ္။ ပညာေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတခု MIC က ထုတ္ဖို႔ရွိတယ္။ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမလဲ ဆိုတာ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ ေက်ာင္းေတြနဲ႕ နိုင္ငံတကာ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းနဲ႕ သင္မယ့္ေက်ာင္းေတြ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးတာေတြ ရွိတယ္”ဟု ေျပာသည္။

စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယူးဇီလန္နိုင္ငံ အစရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာ့ ပညာေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိေနၿပီး အကယ္၍ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး၍ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံခြင့္ ျပဳေပးမည္ဆိုလွ်င္ စင္ကာပူနိုင္ငံမွ အရင္ဆုံး ဝင္ေရာက္ လာရန္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာျပသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ Industrial arts (စက္မႈ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာ) မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ ရန္ ရွိၿပီး နိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ Industrial arts တိုင္းတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား လက္ခံသည့္ ေက်ာင္း (Boarding School) မျဖစ္ေန ပါရွိရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔တြင္ နိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *